Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług w P.H.U. AGD Grzegorz Górko

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Warunków Sprzedaży i Świadczenia Usług firmy P.H.U "AGD" GRZEGORZ GÓRKO (dalej zwanej Sklepem). Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług wiążą Klienta z chwilą ich przedstawienia przy zawarciu umowy lub z chwilą umożliwienia Klientowi łatwego zapoznania się z ich treścią

1.2. Sklep prowadzony jest przez Grzegorza Górko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U "AGD" GRZEGORZ GÓRKO wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: PLAC KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, nr 7, lok. 8, 10-514 Olsztyn, NIP: 7392596728, REGON: 519585119, adres poczty elektronicznej: manhattan@gorko.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 691 768 919

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Świadczenia Usług jest Sklep. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej w punktach sprzedażowych Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług stanowią integralną część każdej Umowy oraz regulują prawa i obowiązki Stron. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży i Świadczenia Usług a Umową, znaczenie rozstrzygające w tym zakresie mają postanowienia Umowy. Strony wyłączają zastosowanie do zawartej Umowy jakichkolwiek wzorców umów Klienta czy innych dokumentów niepochodzących od Sklepu. Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.dorabianiekluczy.olsztyn.pl lub udzielane Klientom w jakiejkolwiek formie, w szczególności zawarte w cennikach, reklamach, lub przekazywane ustnie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY LUB ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1. Sklep świadczy usługi: dorabiania kluczy i pilotów; naprawy kluczy, pilotów, zamków; awaryjnego otwierania i usługi ślusarskie; naprawy stacyjek elektronicznych oraz rygli blokady kierownicy.

2.2. Sklep dokonuje sprzedaży zabezpieczeń w szczególności: zamków, kłódek, wkładek, klamek, systemów zabezpieczeń.

2.3. Cena Produktu lub Usługi podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła, dotyczy jednej sztuki produktu lub usługi. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.4. Ceny Produktów lub Usług są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów lub Usług po złożeniu Zamówienia.

2.5. Z chwilą złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy Sprzedaży lub umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.

2.6. W celu zawarcia umowy Sprzedaży lub  umowy o Świadczenie Usług niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

2.7. Sklep zastrzega, że w przypadku usług polegających na naprawie i konserwacji w celu realizacji prawidłowej realizacji usługi istnieje możliwość powstania konieczności wykonania dodatkowo odpłatnych czynności nieobjętych zakresem usługi.

2.8. Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta o kosztach dodatkowych czynności i uzależnić wykonanie usługi od wyraźnego potwierdzenia przez Klienta zgody na wykonanie przez Usługodawcę usług dodatkowych w terminie 7 dni.

2.9. Klient jest odpowiedzialny względem Sklepu z tytułu zapłaty ceny za zamówione Produkty niezależnie od prawidłowości złożonego Zamówienia.

3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1. Klientowi nabywającemu Produkt lub zamawiającemu Usługę w siedzibie Sklepu nie przysługuje prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia i umowy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1. Sklep przewiduje następujące sposoby płatności za realizację zamówienia:

- gotówka,

- płatności przez serwis przelewy24,

- e-przelew,

- blik,

- karta płatnicza (tylko w sklepie stacjonarnym)

4.2. Wszelkie płatności z tytułu zamówień realizowane są w formie przedpłaty po złożeniu zamówienia.

4.3. Dokonanie płatności jest warunkiem realizacji zamówienia.

4.4. Sklep wystawi potwierdzenie płatności zgodne z wyborem klienta (Faktura VAT lub paragon fiskalny).

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa lub odbiór Produktu odbywa się przesyłką kurierską lub osobiście w punktach obsługi klienta Sklepu.

5.3. Koszty dostawy określone są indywidualnie dla każdego Produktu lub Usługi.

5.4. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia przewoźnikowi realizującemu dostawę (uwzględniane są tylko Dni Robocze) lub do momentu odbioru osobistego przez Klienta. Zamówienie na produkty lub usługi o różnym czasie realizacji jest wysyłane lub możliwe do odbioru osobistego przez klienta po skompletowaniu wszystkich dostępnych elementów zamówienia. Termin skompletowania zamówienia określany jest na podstawie produktów i usług o najdłuższym czasie realizacji.

5.5. W przypadku usług naprawy i konserwacji Produktów dostarczonych przez Klienta za pośrednictwem kuriera wezwanego na koszt Sklepu, Klienta zostanie obciążony kosztami usługi kurierskiej, jeżeli wykonanie przez Sklep usługi naprawy i konserwacji okaże się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Klienta.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu i usług bez wad.

6.2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

6.3. Klient będący Konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

6.4. W przypadku stwierdzenia wady produktu lub usługi i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu lub wykonania usługi, w terminie nie późniejszym niż 1 (jeden) rok od wykrycia wady.

6.5. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument w przypadku:

- wad Produktu może żądać:

a. naprawy produktu,

b. wymiany produktu na wolny od wad,

c. obniżenia ceny produktu,

d. odstąpienia od umowy sprzedaży.

- wad Usługi może żądać:

a. naprawy wad lub ich usunięcia,

b. odstąpienia od umowy o świadczenie usług.

6.6. W przypadku stwierdzenia wad produktu lub usługi Klient powinien złożyć pisemne zgłoszenie reklamacyjne zawierające opis przyczyny reklamacji, a w przypadku wad Produktu również dokonać zwrotu Produkt do Usługodawcy. Zwrotu Produktu można dokonać  poprzez nadanie przesyłki na adres Usługodawcy lub dokonać zwrotu osobiście. 

6.7. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

6.8. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

6.9. Sklep zastrzega, że w przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczeń z tytułu rękojmi w zakresie usług polegających na naprawie i konserwacji dostarczonych mu przez Klientów produktów i urządzeń lub polegających na dostosowaniu produktów i urządzeń do potrzeb klienta  nie odpowiada on za wady:

- niezwiązane z zakresem usługi wykonywanej przez Usługodawcę,

- istniejące uprzednio w urządzeniu lub produkcie dostarczonym przez klienta, o ile usunięcie tych wad nie mieściło się w zakresie wykonanej usługi,

- związane z niewłaściwym użytkowaniem  urządzenia lub produktu po wykonaniu usługi,

- wynikające ze złego stanu technicznego lub zużycia urządzenia lub produktu dostarczonego przez Klienta.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest prawo polskie.

7.2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

7.3. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie wpływa na ważność lub skuteczność ich pozostałych postanowień.

7.4. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych umieszczoną w punktach Sklepu oraz udostępnioną na swojej stronie internetowej www.dorabianiekluczy.olsztyn.com.pl polityką prywatności.

7.5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 06.10.2020r.

8. FORMULAŻ REKLAMACJI DO POBRANIA: